Από τις 25-5-2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός 2016/679/ΕΚ (GDPR) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με κύριο στόχο την ενίσχυση της προστασίας αυτής σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Η παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά στην εταιρεία «Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ» (εφεξής εταιρεία), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Ιερά Οδός 96-104, και εκπροσωπείται νόμιμα.
Η εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα που συλλέγει και τηρεί, σας ενημερώνει για τα βασικά σημεία της εν λόγω συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας, ως κάτωθι:

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λ.π.)
Προσωπικά στοιχεία (π.χ. αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης, άδεια οδήγησης (τύπος), προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής, προτιμώμενος δίαυλος επικοινωνίας, κ.λ.π.)
Στοιχεία διαμόρφωσης οχήματος, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες ρυθμίσεις του οχήματος, αρ. πλαισίου οχήματος κ.λ.π.
Τεχνικές πληροφορίες οχήματος, δηλαδή πληροφορίες αναφορικά με την απόδοση του οχήματος, τα δεδομένα κατανάλωσης, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, κ.λ.π.

Β. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προς το σκοπό χορήγησης βεβαιώσεων για το μεταχειρισμένο όχημά σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιπλέον η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένους και ειδικά αναφερόμενους μόνο σκοπούς. Ειδικότερα :
1. Εάν είναι αναγκαίο για την κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος
2. Εάν υφίσταται έννομο συμφέρον της εταιρείας
3. Προς το σκοπό εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεών της και διασφάλισης των σχετικών συμφερόντων της.
4. Με τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτό είναι απαραίτητο και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η εταιρεία είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, χωρίς τα οποία η εκπλήρωση των σκοπών αυτών δεν είναι εφικτή.

Γ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους πέραν: (α) τρίτων εταιρειών, οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας, ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής σύμβασης περί εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους και (β) τρίτων προσώπων στα οποία η εταιρεία υποχρεούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας, βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας.

Δ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ανταποκριθούμε και να εκπληρώσουμε τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς μας.
Καταρχήν λοιπόν τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι τη λύση της μεταξύ μας συνεργασίας και για το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτεί η νομοθεσία για φορολογικούς λόγους. Συνεπώς μετά το πέρας αυτής προβαίνουμε σε διαγραφή τους. Μόνο κατ’ εξαίρεση θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μετά τη λήξη αυτής και συγκεκριμένα:
1. Για στατιστικούς σκοπούς
2. Πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νομοθετικά επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μας
3. Δεδομένα που είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών μας αξιώσεων

Ε. ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό προβλέπονται και κατοχυρώνονται διευρυμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
1. Δικαίωμα πρόσβασης : Έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, καθώς και δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο αυτών.
2. Δικαίωμα Διόρθωσης : Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε ενημέρωση και διόρθωση ενδεχόμενων λαθών σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
3. Δικαίωμα Διαγραφής : Δύνασθε να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από την εταιρεία μας. Κατ’ εξαίρεση μπορούμε να αρνηθούμε τη διαγραφή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας : Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας
5. Δικαίωμα στη φορητότητα : Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σχετικά με εσάς.
6. Δικαίωμα εναντίωσης : Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας σχετικά με συγκεκριμένους σκοπούς, πχ εμπορικούς, διαφημιστικούς, στατιστικούς).

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, καθώς και για την άσκηση των ως άνω αναφερόμενων και περιγραφόμενων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας κο Βλάχο Απόστολο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στον εταιρικό μας διαδικτυακό τόπο http://www.petropoulos.com, στο email petropoulos@prostasiadedomenon.gr ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 211 11 33 583.
Σε κάθε περίπτωση, δύνασθε να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα), εφόσον φρονείτε ότι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας συντελείται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.