Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα ενημέρωση της εταιρείας με την επωνυμία «Opel Hellas Α.Ε.Ε.» και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 56, 151 25 ) αποσκοπεί στο να περιγράψει τον τρόπο συλλογής, χρήσης και εν γένει επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4530/2018. 

Σκοπός επεξεργασίας τους από την Εταιρεία: 

Η Εταιρεία συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προς το σκοπό χορήγησης από την Εταιρεία Βεβαίωσης Τεχνικής Επικαιροποίησης για το μεταχειρισμένο όχημά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4530/2018, εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεών της και διασφάλισης των σχετικών συμφερόντων της. Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρεία είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, χωρίς τα οποία η εκπλήρωση των σκοπών αυτών δεν είναι εφικτή.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων: 

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους πέραν: (α) τρίτων εταιρειών, οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας, ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής σύμβασης περί εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους και (β) τρίτων προσώπων στα οποία η Εταιρεία υποχρεούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας, βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας. 

Τα δικαιώματά σας:

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, (β) υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή και (γ) ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Χρόνος τήρηση των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

Επικοινωνία 

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, στο contact@opel.com.